Land for sale

No.204 Meitetsu, Hakuba27721-676

Price 2,800,000yen
Location Meitetsu, Hakuba27721-676
Area 529 m2
Right Ownership

No.203 Meitetsu, Hakuba27721-357

Price 2,900,000yen
Location Meitetsu, Hakuba27721-357
Area 451 m2
Right Ownership

No.2 Kamishiro, Hakuba-

Price 3,000,000yen
Location Kamishiro, Hakuba-
Area 380 m2
Right Ownership

No.191 Misorano, Hakuba2937-180

Price 3,000,000yen
Location Misorano, Hakuba2937-180
Area 371 m2
Right Ownership

No.11 Meitetsu, Hakuba-

Price 3,000,000yen
Location Meitetsu, Hakuba-
Area 482 m2
Right Ownership

No.57 REDUCED Meitetsu, Hakuba-

Price 3,000,000yen
Location Meitetsu, Hakuba-
Area 553 m2
Right Ownership

No.206 Meitetsu, Hakuba-

Price 3,500,000yen
Location Meitetsu, Hakuba-
Area 545.23 m2
Right Ownership

No.64 Misorano, Hakuba829-76

Price 3,800,000yen
Location Misorano, Hakuba829-76
Area 690.52 m2
Right Ownership

No.100 Ochikura, HakubaOchikura, Hakuba

Price 3,800,000yen
Location Ochikura, HakubaOchikura, Hakuba
Area 1007 m2
Right Ownership

Page Top